Antipathetic ne demek?

"Antipathetic" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "pathetic" (burada "pathos"tan gelir, yani duygularla ilgili) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede bu kelime "antipatik" olarak çevrilebilir ve genellikle bir kişiye veya bir şeye karşı hoşnutsuzluk veya düşmanca bir tutum ifade eder.

Antipathetic kelimesinin doğrudan mecazi bir anlamı yoktur; genellikle bir kişinin veya grubun başka bir kişiye, grup ya da duruma karşı hissettiği güçlü hoşnutsuzluk veya düşmanlık hissini ifade etmek için kullanılır.İşte "antipathetic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He was antipathetic towards the new policies, believing they would limit personal freedom.

Çeviri: Yeni politikalara karşı antipatikti, bunların kişisel özgürlüğü kısıtlayacağına inanıyordu.


Example: The two groups were antipathetic, making cooperation nearly impossible.

Çeviri: İki grup birbirine antipatikti, bu da işbirliğini neredeyse imkansız hale getiriyordu.


Example: Her antipathetic attitude towards the project caused tension within the team.

Çeviri: Projeye karşı antipatik tutumu, takım içinde gerilime neden oldu.


Example: They were antipathetic to changing their plans, even though the circumstances had changed.

Çeviri: Koşullar değişmiş olsa da planlarını değiştirmeye antipatiktiler.


Example: His antipathetic views on the matter were clear during the debate.

Çeviri: Meseleyle ilgili antipatik görüşleri, tartışma sırasında açıktı.

Yorumlar