Antipathy ne demek?

"Antipathy" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "pathy" (duygu veya acıma, "pathos" kelimesinden türetilmiştir) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antipati" olarak çevrilebilir ve bir kişi, grup veya nesneye karşı hissedilen güçlü bir hoşnutsuzluk veya sevimsizlik duygusunu ifade eder.

Antipati kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle kişisel duygular ve tutumlar bağlamında kullanılır, bir şeye karşı derin bir isteksizlik veya hoşlanmama hissini vurgular.İşte "antipathy" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: There is a deep antipathy between the two colleagues that affects their teamwork.

Çeviri: İki meslektaş arasında, takım çalışmalarını etkileyen derin bir antipati var.


Example: He felt an instant antipathy towards the new policy.

Çeviri: Yeni politikaya karşı anında bir antipati hissetti.


Example: The community's antipathy towards the proposed development was evident in the meeting.

Çeviri: Önerilen gelişime karşı toplumun antipatisi, toplantıda açıkça görüldü.


Example: Despite her initial antipathy, she found the lecture quite enlightening.

Çeviri: Başlangıçtaki antipatisine rağmen, dersi oldukça aydınlatıcı buldu.


Example: Their antipathy towards each other was so strong that they could not even be in the same room without arguing.

Çeviri: Birbirlerine olan antipatileri o kadar güçlüydü ki, tartışmadan aynı odada bile bulunamıyorlardı.

Yorumlar