Antiquity ne demek?

"Antiquity" kelimesi, Latince "antiquitas" kökenli olup, "antique" (antika, eski) kelimesinden türetilmiştir ve "-ity" (durum veya özellik) eki ile genişletilmiştir.

Türkçede "antiquity" kelimesi "antik çağ" veya "eski zamanlar" olarak çevrilebilir ve genellikle eski tarih öncesi dönemler veya klasik medeniyetler (Roma, Yunan gibi) gibi tarihsel dönemleri ifade eder.

"Antiquity" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle tarihi eserler, medeniyetler ve dönemlerle ilgili doğrudan kullanılır.



İşte "antiquity" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The museum's collection of antiquities includes artifacts from ancient Egypt and Greece.

Çeviri: Müzenin antikalar koleksiyonu, antik Mısır ve Yunanistan'dan eserler içerir.


Example: Scholars continue to study the writings of philosophers from antiquity to understand their influence on modern thought.

Çeviri: Bilim insanları, modern düşünce üzerindeki etkilerini anlamak için antik çağ filozoflarının yazılarını incelemeye devam ediyorlar.


Example: The ruins of the city offer a glimpse into the life of people during antiquity.

Çeviri: Şehrin kalıntıları, antik çağdaki insanların yaşamına dair bir bakış sunar.


Example: Many laws and principles established in antiquity are still relevant today.

Çeviri: Antik çağda kurulan birçok yasa ve ilke bugün hala geçerlidir.


Example: He has a deep passion for antiquity and spends much of his time visiting historical sites.

Çeviri: Antik çağlara büyük bir tutkusu var ve zamanının çoğunu tarihi yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Yorumlar