Antisemitism ne demek?

"Antisemitism" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "Semitism" (Semitizm, Semit halklarına ilişkin) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antisemitizm" olarak çevrilebilir ve Yahudilere ve genel olarak Semit kökenli halklara karşı düşmanca tutumlar sergileyen, onlara yönelik ayrımcılığı ve önyargıyı ifade eder.

Antisemitizm kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, doğrudan Yahudi halkına yönelik düşmanlık ve ayrımcılık bağlamında kullanılır.İşte "antisemitism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The rise of antisemitism in Europe before World War II had devastating consequences.

Çeviri: II. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da antisemitizmin artışı yıkıcı sonuçlar doğurdu.


Example: Many organizations are working together to combat antisemitism and promote tolerance.

Çeviri: Birçok organizasyon, antisemitizmle mücadele etmek ve hoşgörüyü teşvik etmek için birlikte çalışıyor.


Example: The conference focused on the historical roots of antisemitism and ways to address it today.

Çeviri: Konferans, antisemitizmin tarihi kökenlerine ve günümüzde bununla nasıl başa çıkılacağına odaklandı.


Example: Education is a powerful tool in the fight against antisemitism.

Çeviri: Eğitim, antisemitizmle mücadelede güçlü bir araçtır.


Example: The museum's exhibit on antisemitism aims to educate the public about its impact on society.

Çeviri: Müzenin antisemitizm üzerine olan sergisi, toplum üzerindeki etkisini halka eğitmeyi amaçlamaktadır.

Yorumlar