Antisymmetric ne demek?

 "Antisymmetric" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "symmetric" (simetrik) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antisimetrik" olarak çevrilebilir ve matematikte ve fizikte kullanılan bir terimdir.

Bir ilişkinin veya fonksiyonun antisimetrik olması, herhangi iki farklı eleman (x ve y) için, eğer x ilişkiliyse y'ye ve y de x'e ilişkiliyse, bu durumda x ve y'nin eşit olması gerektiğini belirtir. Diğer bir deyişle, bu durum iki öğenin birbirinin tam tersi olmasını gerektirir.

Antisymmetric kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, genellikle matematiksel ve fiziksel bağlamlarda kullanılan teknik bir terimdir.İşte "antisymmetric" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

  1. Example: In mathematics, a relation is considered antisymmetric if, whenever one element is related to another, the reverse is not true unless the elements are identical. Çeviri: Matematikte, bir ilişki, bir öğe diğerine ilişkili olduğunda, elemanlar aynı olmadıkça tersinin doğru olmaması durumunda antisimetrik olarak kabul edilir.

  2. Example: The antisymmetric properties of certain matrices are important in solving systems of linear equations. Çeviri: Bazı matrislerin antisimetrik özellikleri, doğrusal denklem sistemlerini çözmede önemlidir.

  3. Example: This tensor is antisymmetric with respect to its first two indices. Çeviri: Bu tensör, ilk iki indisine göre antisimetriktir.

  4. Example: Antisymmetric relations play a crucial role in the study of order theory. Çeviri: Antisimetrik ilişkiler, sıra teorisinin incelenmesinde hayati bir rol oynar.

  5. Example: If a matrix A is antisymmetric, then 𝐴𝑇=𝐴 where 𝐴𝑇 is the transpose of A. Çeviri: Eğer A matrisi antisimetrikse, 𝐴𝑇=𝐴 olur, burada 𝐴𝑇 A'nın transpozesidir.

Yorumlar