Antitheses ne demek?

"Antitheses" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "thesis" (tez) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antitezler" veya "zıtlar" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, birbiriyle çelişen, zıt fikirleri veya kavramları ifade eder ve genellikle bir argümanın, düşüncenin veya tezin tam karşıtını belirtmek için kullanılır.

Antitheses kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle edebiyat, retorik ve felsefede doğrudan kullanılır ve zıt fikirlerin veya kavramların çarpıcı bir şekilde bir araya getirilmesini belirtir.İşte "antitheses" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The poem beautifully explores the antitheses of love and hate.

Çeviri: Şiir, aşk ve nefretin antitezlerini güzel bir şekilde keşfeder.


Example: In his speech, he used the antitheses of freedom and oppression to highlight the importance of democracy.

Çeviri: Konuşmasında, demokrasinin önemini vurgulamak için özgürlük ve baskının antitezlerini kullandı.


Example: The novel is full of antitheses, presenting contrasting characters and ideologies.

Çeviri: Roman, zıt karakterler ve ideolojiler sunan antitezlerle doludur.


Example: The philosopher's work often examines the antitheses of existence and nonexistence.

Çeviri: Filozofun çalışması sıklıkla varlık ve yokluk antitezlerini inceler.


Example: By using antitheses, the writer emphasizes the conflict between tradition and modernity.

Çeviri: Antitezler kullanarak, yazar gelenek ve modernlik arasındaki çatışmayı vurgular.

Yorumlar