AOD ne demek?

"AOD" birkaç farklı anlama gelebilir, ancak en yaygın kullanımı "Atmospheric Optical Depth" (Atmosferik Optik Derinlik) için bir kısaltmadır. Bu ifadenin kelime kelime Türkçeye çevirisi şöyledir:

"Atmospheric" kelimesi "atmosferik" anlamına gelir.

"Optical" kelimesi "optik" anlamına gelir.

"Depth" kelimesi "derinlik" anlamına gelir.

Birleşik hali olan "Atmospheric Optical Depth" (Atmosferik Optik Derinlik), atmosferin ışık emilimi veya saçılması kapasitesini ölçen bir terimdir ve genellikle atmosfer bilimleri alanında kullanılır.

Bu terim, atmosferin bir ışık dalgası boyunca belirli bir yol üzerinde ne kadar ışık soğurduğunu veya saçtığını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur."Atmospheric Optical Depth" bağlamında örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The AOD values were particularly high during the forest fires.

Orman yangınları sırasında AOD değerleri özellikle yüksekti.


Researchers use satellites to measure the AOD across different regions.

Araştırmacılar farklı bölgelerdeki AOD'yi ölçmek için uydu kullanır.


High AOD levels can indicate significant air pollution.

Yüksek AOD seviyeleri önemli hava kirliliğine işaret edebilir.


The study focused on the impact of volcanic ash on AOD measurements.

Çalışma, volkanik külün AOD ölçümleri üzerindeki etkisine odaklandı.


Understanding AOD is crucial for climate modeling and predicting weather patterns.

AOD'yi anlamak, iklim modellemesi ve hava desenlerini tahmin etmek için hayati öneme sahiptir.

Yorumlar