Apomorphy ne demek?

"Apomorphy" kelimesi, Yunanca "apo-" (uzak, ayrı) ve "morphē" (biçim, şekil) kelimelerinden türetilmiş olup, "bir atadan türetilen yeni özellik" veya "türevsel özellik" anlamına gelir.

Biyolojide, bir atadan belirli bir gruba ait organizmalarda evrimleşmiş yeni bir morfolojik özellik veya karakteri ifade eder.

Türkçede "apomorfi" olarak çevrilebilir.

Bu terim mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan evrimsel biyolojide kullanılan spesifik bir terimi tanımlar.İşte "apomorphy" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The presence of feathers is an apomorphy that defines birds from their dinosaur ancestors.

Tüylerin varlığı, kuşları dinozor atalarından ayıran bir apomorfiyi tanımlar.


Identifying apomorphies is crucial for constructing phylogenetic trees.

Apomorfileri tanımlamak, filogenetik ağaçlar oluşturmak için hayati önem taşır.


This species exhibits several apomorphies that are not found in its close relatives.

Bu tür, yakın akrabalarında bulunmayan birkaç apomorfi sergiler.


Apomorphy versus plesiomorphy is a common discussion in evolutionary studies.

Apomorfi ile plesiomorfi arasındaki karşılaştırma, evrimsel çalışmalarda yaygın bir tartışmadır.


The development of wings in bats is an apomorphy that allowed for new ecological niches.

Yarasalarda kanatların gelişimi, yeni ekolojik nişlere izin veren bir apomorfidir.

Yorumlar