Apophatic ne demek?

"Apophatic" kelimesi, genellikle "apophatic theology" (apofatik teoloji) bağlamında kullanılır ve Yunanca "apo" (uzak) ve "phemi" (söylemek) kelimelerinden türetilmiştir.

"Apophatic" terimi, Tanrı'nın ne olmadığını ifade ederek onu tanımlama yöntemini belirtir; yani Tanrı'nın tanımlanamaz veya anlaşılamaz doğasını vurgulayan, O'nun sıfatları veya varlığı hakkında doğrudan bilgi sahibi olunamayacağını savunan bir teolojik yaklaşımdır.

Türkçede "apofatik" olarak çevrilebilir.

Bu kelime mecazi bir anlam taşımaz; daha çok teolojik bir konsepti açıklar.İşte "apophatic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apophatic theology emphasizes the ineffability of the divine, arguing that God transcends human understanding.

Apofatik teoloji, ilahi olanın anlatılamazlığını vurgular ve Tanrı'nın insan anlayışını aştığını savunur.


In apophatic discourse, one approaches the mystery of God by negation, describing what God is not.

Apofatik söylemde, bir kişi Tanrı'nın gizemine, O'nun ne olmadığını tarif ederek yaklaşır.


Many mystics have used apophatic methods to express their spiritual experiences.

Birçok mistik, manevi deneyimlerini ifade etmek için apofatik yöntemler kullanmıştır.


The apophatic tradition can be found in various religious practices around the world.

Apofatik gelenek, dünya çapında çeşitli dini pratiklerde bulunabilir.


Through apophatic meditation, practitioners seek to reach a deeper understanding of the divine by focusing on what cannot be said about God.

Apofatik meditasyon yoluyla uygulayıcılar, Tanrı hakkında söylenemeyen şeylere odaklanarak ilahi hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmayı amaçlar.

Yorumlar