Apotheoses ne demek?

"Apotheoses" kelimesi, "apotheosis" kelimesinin çoğul halidir. "Apotheosis" Yunanca "apo-" (uzak) ve "theos" (tanrı) kelimelerinden türetilmiştir ve "tanrılaştırma" veya "yüceltme" anlamına gelir.

Türkçede "apotheosis" kelimesi "yüceltme" veya "tanrılaştırma" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişi veya şeyin en yüksek veya ideal formuna ulaştığını veya tanrısal bir düzeye yükseltildiğini ifade eder. Mecazi olarak, bir şeyin veya birinin son derece yüceltilmesi veya idealize edilmesi anlamına gelir.İşte "apotheoses" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The novel explores the apotheoses of its characters, each reaching their highest potential.

Roman, karakterlerinin her birinin en yüksek potansiyeline ulaştığı yüceltmelerini araştırır.


In mythology, the apotheoses of heroes often involve transformation into gods.

Mitolojide, kahramanların yüceltilmeleri genellikle tanrılara dönüşümü içerir.


The artist's works were considered the apotheoses of Renaissance art.

Sanatçının eserleri, Rönesans sanatının yüceltilmiş örnekleri olarak kabul edildi.


These sculptures stand as the apotheoses of ancient craftsmanship.

Bu heykeller, antik zanaatkarlığın yüceltilmiş örnekleri olarak duruyor.


The festival was one of the apotheoses of cultural expression in the community.

Festival, topluluktaki kültürel ifadenin yüceltilmiş örneklerinden biriydi.

Yorumlar