Appellate ne demek?

"Appellate" kelimesi, "appeal" (temyiz etmek) kelimesinden türetilmiştir ve "temyize ilişkin" veya "temyiz mahkemesine ait" anlamına gelir.

Türkçede "temyiz" ile ilgili veya "temyiz mahkemesi" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle hukuki bağlamda kullanılır ve bir mahkemenin veya mahkeme kararlarının itiraz süreçleriyle ilişkilendirilmesi anlamında kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan hukuki süreçleri ve yapıları tanımlar.İşte "appellate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appellate court has the power to review decisions made by lower courts.

Temyiz mahkemesinin, alt mahkemeler tarafından verilen kararları gözden geçirme yetkisi vardır.


Decisions from appellate courts can set important legal precedents.

Temyiz mahkemelerinden çıkan kararlar önemli hukuki emsaller belirleyebilir.


The lawyer specialized in appellate litigation.

Avukat, temyiz davalarında uzmanlaşmıştı.


Her case is currently under appellate review.

Onun davası şu anda temyiz incelemesi altında.


The appellate process can be lengthy and complex.

Temyiz süreci uzun ve karmaşık olabilir.

Yorumlar