Appertain to something ne demek?

"Appertain to something" ifadesi, "bir şeye ait olmak", "bir şeye ilişkin olmak" veya "bir şeyle ilgili olmak" anlamına gelir.

Türkçede "bir şeye ilişkin olmak" veya "bir şeyle alakalı olmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir özelliğin, hakların veya sorumlulukların belirli bir konu veya durumla ilişkilendirildiği durumları ifade etmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ilişkililik veya aidiyeti belirtir.İşte "appertain to something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The rights that appertain to the ownership of property are clearly defined by law.

Mülkiyet sahipliğine ilişkin haklar yasa tarafından açıkça tanımlanmıştır.


Certain duties appertain to the role of a manager.

Belirli görevler bir yöneticinin rolüne aittir.


The documents that appertain to this case are all filed under the client's name.

Bu dava ile ilgili belgelerin tümü müşterinin adı altında dosyalanmıştır.


Aspects of the agreement that specifically appertain to employee rights should be reviewed carefully.

Anlaşmanın özellikle çalışan haklarıyla ilgili olan yönleri dikkatle gözden geçirilmelidir.


The privileges that appertain to diplomatic status include immunity from prosecution.

Diplomatik statüye ait olan ayrıcalıklar, yargılanmaktan muafiyeti içerir.

Yorumlar