Apposite ne demek?

"Apposite" kelimesi, "uygun", "yerinde" veya "münasip" anlamına gelir.

Türkçede, bir duruma, bağlama veya ihtiyaca tam olarak uygun olanı ifade eder.

Genellikle, bir şeyin o anki duruma, konuya veya tartışmaya ne kadar uygun olduğunu belirtmek için kullanılır. Mecazi anlam içermeyip doğrudan bir uygunluk veya yerindelik durumunu tanımlar.İşte "apposite" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


His comments were apposite to the discussion about environmental policy.

Yorumları, çevre politikası tartışmasıyla oldukça uygun ve yerindeydi.


The quote she chose was apposite for her graduation speech.

Seçtiği alıntı, mezuniyet konuşması için oldukça münasipti.


He has an ability to provide apposite examples that clarify complex theories.

Karmaşık teorileri açıklamada uygun örnekler sunma yeteneğine sahiptir.


Finding an apposite solution to this problem will require more research.

Bu soruna uygun bir çözüm bulmak daha fazla araştırma gerektirecek.


Her skills are particularly apposite for this job.

Onun yetenekleri bu iş için özellikle uygundur.

Yorumlar