Appraising ne demek?

"Appraising" kelimesi, "değerlendirme" veya "takdir etme" anlamına gelir ve "appraise" (değerlemek) fiilinin şimdiki zaman veya sürekli zaman hali olarak kullanılır.

Türkçede, bir şeyin değerini belirlemek için yapılan analiz veya inceleme sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir değerlendirme işlemini tanımlar.İşte "appraising" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He is currently appraising the property to determine its worth.

Şu anda mülkün değerini belirlemek için değerlendirme yapıyor.


The experts spent hours appraising the collection of ancient artifacts.

Uzmanlar, antik eserler koleksiyonunu değerlendirmek için saatler harcadı.


Appraising her options, she decided to accept the job offer.

Seçeneklerini değerlendirerek, iş teklifini kabul etmeye karar verdi.


The manager is appraising the team's performance for the annual review.

Yönetici, yıllık değerlendirme için ekibin performansını değerlendiriyor.


Appraising the situation, the leader made a strategic decision.

Durumu değerlendirerek lider stratejik bir karar aldı.

Yorumlar