Appreciative of something ne demek?

"Ifadesi "appreciative of something" Türkçede "bir şeye minnettar" veya "bir şeyi takdir eden" anlamına gelir.

Bu ifade, bir kişinin belirli bir durum, eylem veya nesneye olan olumlu tepkisini ve değerini bilmesini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan bir kişinin bir şeye karşı gösterdiği takdiri veya memnuniyeti tanımlar.İşte "appreciative of something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


We are very appreciative of the community's efforts to keep our parks clean.

Topluluğun parklarımızı temiz tutma çabalarını çok takdir ediyoruz.


She was appreciative of the opportunity to work with such a talented team.

Böyle yetenekli bir ekip ile çalışma fırsatını takdir ediyordu.


I'm appreciative of your patience while we resolve these issues.

Bu sorunları çözerken gösterdiğiniz sabrı takdir ediyorum.


He is always appreciative of the little things in life.

Hayattaki küçük şeyleri her zaman takdir eder.


The teacher was appreciative of the students' hard work throughout the semester.

Öğretmen, öğrencilerin dönem boyunca gösterdiği sıkı çalışmayı takdir etti.

Yorumlar