Arborescence ne demek?

"Arborescence" kelimesi, "arbor" kelimesinden türemiş olup, "ağaçsı yapı" veya "ağaç şeklinde büyüme" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir organizmanın veya yapının ağaç gibi dallanarak büyümesini veya ağaç şeklinde oluşunu ifade eder.

Mecazi bir anlam taşır; "arborescence" terimi, örgütsel yapılar, bilgi sistemleri veya düşünce süreçleri gibi soyut kavramlarda da kullanılabilir. Burada, bir merkezden çeşitli dallara ayrılma veya genişleme fikrini betimler.İşte "arborescence" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arborescence of the coral's structure is both beautiful and complex."

Çeviri: "Mercanın yapısının ağaçsı büyümesi hem güzel hem de karmaşıktır."


Example: "In computer science, arborescence can describe the branching pattern of data structures like trees."

Çeviri: "Bilgisayar biliminde, arborescence veri yapılarının, örneğin ağaçların dallanma modelini tanımlayabilir."


Example: "The company's organizational chart showed a clear arborescence from the CEO down to the operational staff."

Çeviri: "Şirketin organizasyon şeması, CEO'dan operasyonel personele kadar net bir ağaçsı yapı gösterdi."


Example: "The river's arborescence into smaller streams can be clearly seen from the mountain."

Çeviri: "Nehrin daha küçük akarsulara ağaç şeklinde dallanması dağdan net bir şekilde görülebilir."


Example: "This diagram illustrates the arborescence of the decision-making process in the organization."

Çeviri: "Bu diyagram, organizasyondaki karar verme sürecinin ağaçsı yapısını gösterir."

Yorumlar