Arborization ne demek?

"Arborization" kelimesi, "dallanma" veya "ağaçsı dallanma" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, genellikle biyolojide, bir yapı veya hücrenin ağaç gibi dallanarak büyümesini ifade eder. Özellikle sinir hücrelerinin dendritlerinin karmaşık dallanma biçimlerini tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşır; "arborization" terimi, soyut kavramlarda da kullanılabilir, örneğin düşünce veya bilgi ağlarının genişlemesi ve dallanması gibi.İşte "arborization" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arborization of neurons allows for complex brain functions."

Çeviri: "Nöronların dallanması, karmaşık beyin işlevlerine olanak tanır."


Example: "In neurobiology, studying the arborization patterns can help understand how the brain processes information."

Çeviri: "Nörobiyolojide, dallanma örüntülerini incelemek, beyinin bilgiyi nasıl işlediğini anlamaya yardımcı olabilir."


Example: "The arborization of the tree's roots helps it absorb more nutrients from the soil."

Çeviri: "Ağacın köklerinin dallanması, topraktan daha fazla besin emmesine yardımcı olur."


Example: "This map shows the arborization of the city's public transportation network."

Çeviri: "Bu harita, şehrin toplu taşıma ağının dallanmasını gösteriyor."


Example: "The arborization of blood vessels increases in tissues that require more oxygen."

Çeviri: "Daha fazla oksijen gerektiren dokularda kan damarlarının dallanması artar."

Yorumlar