Archaea ne demek?

"Archaea" kelimesi, bir mikroorganizma grubunu ifade eder ve Türkçeye "arkea" olarak çevrilebilir.

Arkea, bakterilerle birlikte yaşamın en temel iki mikrobiyal grup arasında yer alır, ancak onlardan genetik ve biyokimyasal açıdan önemli farklarla ayrılır.

Bu organizmalar özellikle aşırı çevre koşullarında yaşayabilme yetenekleri ile bilinir, örneğin çok yüksek sıcaklıklar veya asidik sularda.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archaea" terimi doğrudan, belirli bir mikroorganizma grubunu tanımlamak için kullanılır.İşte "archaea" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Archaea are often found in extreme environments such as hot springs and salt lakes."

Çeviri: "Arkea genellikle sıcak kaynaklar ve tuz gölleri gibi aşırı çevrelerde bulunur."


Example: "Scientists study archaea to understand early forms of life on Earth."

Çeviri: "Bilim insanları, Dünya'daki erken yaşam formlarını anlamak için arkea üzerinde çalışır."


Example: "Archaea have unique characteristics that differentiate them from bacteria and eukaryotes."

Çeviri: "Arkeanın, onları bakterilerden ve ökaryotlardan ayıran benzersiz özellikleri vardır."


Example: "The metabolism of some archaea allows them to produce methane, important in biogas production."

Çeviri: "Bazı arkeanın metabolizması, biyogaz üretiminde önemli olan metan üretmelerine olanak tanır."


Example: "Unlike bacteria, archaea do not have peptidoglycan in their cell walls."

Çeviri: "Bakterilerin aksine, arkeanın hücre duvarlarında peptidoglikan bulunmaz."

Yorumlar