Archaeal ne demek?

"Archaeal" kelimesi, "arkeal" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu sıfat, arkea grubuna ait olan veya onlarla ilgili şeyleri tanımlamak için kullanılır. Arkea, genellikle ekstrem ortamlarda bulunabilen ve bakterilerden farklı genetik ve metabolik özelliklere sahip mikroorganizmaları ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archaeal" terimi doğrudan, arkea grubuyla ilgili biyolojik ve ekolojik bağlamlarda kullanılır.İşte "archaeal" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Archaeal species are crucial for studying life's adaptations to extreme conditions."

Çeviri: "Arkeal türler, yaşamın aşırı koşullara adaptasyonlarını incelemek için hayati öneme sahiptir."


Example: "The archaeal enzymes are of interest for industrial applications due to their stability in harsh conditions."

Çeviri: "Arkeal enzimler, sert koşullarda gösterdikleri stabilite nedeniyle endüstriyel uygulamalar için ilgi çekicidir."


Example: "Research on archaeal lipids has provided new insights into membrane biology."

Çeviri: "Arkeal lipidler üzerine yapılan araştırmalar, membran biyolojisi hakkında yeni bilgiler sağlamıştır."


Example: "The genetic diversity within archaeal communities in hot springs is astonishingly high."

Çeviri: "Sıcak kaynaklardaki arkeal topluluklar içindeki genetik çeşitlilik şaşırtıcı derecede yüksektir."


Example: "Archaeal cells are distinct from bacterial cells in several key aspects."

Çeviri: "Arkeal hücreler, birkaç temel açıdan bakteri hücrelerinden farklıdır."

Yorumlar