Archaism ne demek?

"Archaism" kelimesi Türkçeye "arkeizm" olarak çevrilebilir.

Bu terim, modern dilde artık kullanılmayan veya modası geçmiş kelimeleri veya ifadeleri tanımlamak için kullanılır. Genellikle edebiyatta, dilin tarihsel özelliğini korumak veya belirli bir dönemin atmosferini yaratmak amacıyla kullanılır.

Mecazi anlam taşımaz; "archaism" terimi doğrudan, dildeki eski veya modası geçmiş unsurları tanımlamak için kullanılır.İşte "archaism" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The writer's use of archaism adds a sense of authenticity to the historical novel."

Çeviri: "Yazarın arkeizm kullanımı, tarihi romana bir otantiklik hissi katıyor."


Example: "Archaism in modern speech can seem quaint or out-of-place."

Çeviri: "Modern konuşmada arkeizm tuhaf veya yersiz görünebilir."


Example: "Poets often employ archaisms to evoke an older, more formal tone."

Çeviri: "Şairler genellikle daha eski, daha resmi bir ton uyandırmak için arkeizmler kullanır."


Example: "Understanding archaisms is crucial for students studying classical literature."

Çeviri: "Klasik edebiyat çalışan öğrenciler için arkeizmleri anlamak hayati önem taşır."


Example: "Some archaisms remain in use because they have no direct modern equivalents."

Çeviri: "Bazı arkeizmler, doğrudan modern karşılıkları olmadığı için kullanımda kalmaya devam eder."

Yorumlar