Archetypal ne demek?

"Archetypal" kelimesi Türkçeye "arşetipik" veya "tipik örnek" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle bir kategorinin veya türün tipik veya ideal örneğini, modelini ifade eder

Psikoloji ve edebiyatta sıkça kullanılan bu terim, Carl Jung'un analitik psikolojide kullandığı "arşetip" kavramından türetilmiştir, bu kavram insanların ortak bilinçdışı içinde yer alan evrensel, prototipik temaları ve simgeleri tanımlar.

Mecazi anlamı, genelde bir şeyin o kategori veya tür için en temsil edici veya ideal örneği olduğunu vurgulamak için kullanılır.İşte "archetypal" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The hero's journey is an archetypal story pattern recognized in narratives worldwide."

Çeviri: "Kahramanın yolculuğu, dünya çapında anlatılarda tanınan arşetipik bir hikaye örüntüsüdür."


Example: "Her character in the novel is the archetypal villain, embodying pure evil."

Çeviri: "Romanındaki karakteri, tam anlamıyla kötülüğü temsil eden arşetipik bir kötü karakterdir."


Example: "This painting is considered an archetypal example of the Renaissance style."

Çeviri: "Bu tablo, Rönesans tarzının arşetipik bir örneği olarak kabul edilir."


Example: "Archetypal themes such as the quest for identity are prevalent in his works."

Çeviri: "Kimlik arayışı gibi arşetipik temalar, onun eserlerinde yaygındır."


Example: "She represents the archetypal successful entrepreneur, starting with nothing and achieving great wealth."

Çeviri: "Hiçbir şeyden başlayıp büyük zenginlik elde ederek, tipik başarılı girişimciyi temsil eder."

Yorumlar