Archive ne demek?

"Archive" kelimesi Türkçeye "arşiv" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle önemli belgelerin, kayıtların veya diğer bilgi formlarının sistematik bir şekilde saklandığı yer veya bu tür belgelerin ve kayıtların kendisini ifade eder. Arşivler, tarihsel, hukuki, idari veya kişisel bilgileri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; "archive" terimi genellikle dosyalama ve veri saklama işlevleri için doğrudan kullanılır. Ancak bazen birinin veya bir şeyin unutulmuş veya eski bir durumunu ifade etmek için mecazi olarak kullanılabilir.İşte "archive" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The national archive stores all government documents and public records."

Çeviri: "Ulusal arşiv, tüm hükümet belgelerini ve kamu kayıtlarını saklar."


Example: "Researchers often visit archives to access historical data that is not available elsewhere."

Çeviri: "Araştırmacılar, başka yerlerde bulunmayan tarihi verilere erişmek için sıklıkla arşivleri ziyaret eder."


Example: "We need to archive these files for future reference."

Çeviri: "Bu dosyaları gelecekte başvurmak üzere arşivlememiz gerekiyor."


Example: "The old photographs were found in the family archive."

Çeviri: "Eski fotoğraflar aile arşivinde bulundu."


Example: "Digital archives have made it easier to store and retrieve information quickly."

Çeviri: "Dijital arşivler, bilgileri hızlı bir şekilde saklamayı ve geri almayı kolaylaştırdı."

Yorumlar