Arenite ne demek?

"Arenite" kelimesi Türkçeye "arenit" olarak çevrilebilir.

Arenit, jeolojide kullanılan bir terim olup, esas olarak kum tanelerinden oluşan ve genellikle iyi derecede sementlenmiş kumtaşı türlerini ifade eder. Bu tür kayaçlar, özellikle kum boyutunda mineral ve kaya parçacıklarını içerir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arenite" terimi, belirli bir tür kumtaşı tanımlamak için kullanılır.İşte "arenite" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The geologist identified the rock as quartz arenite due to its high quartz content."

Çeviri: "Jeolog, yüksek kuvars içeriği nedeniyle kayayı kuvars arenit olarak tanımladı."


Example: "Arenite formations are often reservoirs for oil and natural gas."

Çeviri: "Arenit formasyonları genellikle petrol ve doğal gaz rezervuarlarıdır."


Example: "The cliff was composed mostly of arenite, which had been weathered over centuries."

Çeviri: "Falez, yüzyıllar boyunca aşınmış olan arenitden büyük ölçüde oluşmuştu."


Example: "Mapping the distribution of arenite can help geologists understand ancient sedimentary environments."

Çeviri: "Arenit dağılımının haritalanması, jeologların antik tortul ortamları anlamasına yardımcı olabilir."


Example: "The arenite layers were visible along the road cut, showing various colors and grain sizes."

Çeviri: "Yol kesiminde arenit tabakaları görülebiliyor, çeşitli renkler ve tane boyutlarını gösteriyordu."

Yorumlar