Argue against something ne demek?

"Argue against something" ifadesi kelime kelime Türkçeye "bir şeye karşı tartışmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir fikir, plan, öneri veya tezle çelişen argümanlar sunmak anlamında kullanılır. Buradaki amaç, o fikri veya öneriyi reddetmek veya onunla ilgili şüphe ve endişeleri dile getirmektir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argue against something" doğrudan bir konuya karşı çıkma veya onun aleyhine deliller sunma eylemini tanımlar.İşte "argue against something" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Many economists argue against raising taxes in a recession."

Çeviri: "Birçok ekonomist, resesyon döneminde vergilerin artırılmasına karşı çıkar."


Example: "She argued against the decision, claiming it was unfair and poorly thought out."

Çeviri: "Karara karşı çıktı, bunun adil olmadığını ve kötü düşünülmüş olduğunu iddia etti."


Example: "The environmental group argued against the new mining project due to its potential harm to the ecosystem."

Çeviri: "Çevre grubu, ekosisteme olası zararları nedeniyle yeni madencilik projesine karşı çıktı."


Example: "He spent the meeting arguing against the proposed changes in the company policy."

Çeviri: "Toplantıyı şirket politikasındaki önerilen değişikliklere karşı tartışarak geçirdi."


Example: "Activists argue against animal testing, advocating for alternative methods."

Çeviri: "Aktivistler, hayvan deneylerine karşı çıkar ve alternatif yöntemleri savunurlar."

Yorumlar