Argue for something ne demek?

"Argue for something" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "bir şey için tartışmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, belirli bir fikir, öneri veya tezi savunmak amacıyla argümanlar sunmak anlamında kullanılır. Kişi ya da kişiler, bir şeyin lehinde konuşarak, onun kabul edilmesi ya da desteklenmesi için gerekçeler ortaya koyarlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argue for something" doğrudan bir konuyu, fikri ya da eylemi desteklemek için argümanlar sunmayı ifade eder.İşte "argue for something" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The senator will argue for stricter environmental regulations in the upcoming session."

Çeviri: "Senatör, yaklaşan oturumda daha sıkı çevre düzenlemeleri için tartışacak."


Example: "He argued for the need of a new public park in the community."

Çeviri: "Toplulukta yeni bir halk parkının gerekliliği için tartıştı."


Example: "Many parents argue for smaller class sizes in schools to improve education quality."

Çeviri: "Birçok ebeveyn, eğitim kalitesini artırmak için okullarda daha küçük sınıf mevcutlarını savunuyor."


Example: "The organization is arguing for increased funding to support their projects."

Çeviri: "Organizasyon, projelerini desteklemek için artırılmış fon sağlanması için tartışıyor."


Example: "Researchers argue for the importance of preserving natural habitats to protect biodiversity."

Çeviri: "Araştırmacılar, biyoçeşitliliği korumak için doğal habitatların korunmasının önemi hakkında tartışıyorlar."

Yorumlar