Arian ne demek?

"Arian" kelimesi Türkçeye "Ariusçu" veya "Arian" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Hristiyanlık tarihinde önemli bir figür olan Arius tarafından öne sürülen ve dönemin Kilise babaları tarafından sapkınlık olarak kabul edilen bir teolojik görüşü ifade eder.

Arianizm, İsa'nın Tanrı Baba ile özdeş olmadığını ve yaratılmış bir varlık olduğunu savunur. Bu görüş, özellikle dördüncü yüzyılda birçok tartışmaya sebep olmuştur.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Arian" terimi, doğrudan bu tarihsel ve teolojik konsepti ve bu inanca sahip olan kişileri tanımlar.İşte "Arian" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Arian controversy divided the early Christian Church."

Çeviri: "Arian tartışması erken Hristiyan Kilisesi'ni böldü."


Example: "Many Arian beliefs were condemned at the Council of Nicaea."

Çeviri: "Birçok Ariusçu inanç, İznik Konsili'nde kınandı."


Example: "Arianism was popular among some of the Germanic tribes that entered the Roman Empire."

Çeviri: "Arianizm, Roma İmparatorluğu'na giren bazı Cermen kabileleri arasında popülerdi."


Example: "Despite being declared a heresy, Arian thought persisted in various forms for centuries."

Çeviri: "Bir sapkınlık olarak ilan edilmesine rağmen, Ariusçu düşünce yüzyıllar boyunca çeşitli formlarda devam etti."


Example: "The debate over Arian theology was not just theological but also political."

Çeviri: "Arian teolojisi üzerine olan tartışma sadece teolojik değil, aynı zamanda politikti."

Yorumlar