Arithmetic progression ne demek?

"Arithmetic progression" kelimesi Türkçeye "aritmetik dizi" olarak çevrilebilir.

Aritmetik dizi, her terimin bir öncekine sabit bir sayı (ortak fark) eklenerek oluşturulduğu bir sayı dizisidir. Bu dizi matematikte sıklıkla karşımıza çıkar ve belirli bir düzen içinde artan ya da azalan sayıları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arithmetic progression" terimi genellikle doğrudan matematiksel bir kavram olarak kullanılır.İşte "arithmetic progression" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The sequence 2, 4, 6, 8 is an example of an arithmetic progression with a common difference of 2."

Çeviri: "2, 4, 6, 8 dizisi, ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizi örneğidir."


Example: "In an arithmetic progression, the nth term can be calculated using the first term and the common difference."

Çeviri: "Bir aritmetik dizide, n'inci terim ilk terim ve ortak fark kullanılarak hesaplanabilir."


Example: "The sum of the first n terms of an arithmetic progression can be quickly found with a simple formula."

Çeviri: "Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı, basit bir formül ile hızlıca bulunabilir."


Example: "Understanding arithmetic progression is crucial for solving many algebraic problems."

Çeviri: "Aritmetik diziyi anlamak, birçok cebirsel problemi çözmek için önemlidir."


Example: "He used the concept of arithmetic progression to predict the future values in the series."

Çeviri: "Serideki gelecek değerleri tahmin etmek için aritmetik dizi kavramını kullandı."

Yorumlar