Arkose ne demek?

"Arkose" kelimesi Türkçeye "arkoz" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle yüksek derecede feldspat içeren kumtaşı türü bir kayaçtır. Arkoz, genellikle granit gibi kayaların hızla ayrışması ve çökelmesi sonucu oluşur ve genellikle kırmızımsı renktedir çünkü demir oksit içerebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arkose" terimi, doğrudan bu özel türdeki kayaçları tanımlamak için kullanılır.İşte "arkose" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The cliffs were composed mainly of arkose, indicating a nearby granite source."

Çeviri: "Uçurumlar esas olarak arkozdan oluşuyordu, bu da yakında bir granit kaynağının olduğunu gösteriyordu."


Example: "Arkose is often found in arid regions where rapid erosion exposes the sedimentary layers."

Çeviri: "Arkoz, hızlı erozyonun tortul katmanları ortaya çıkardığı kurak bölgelerde sıklıkla bulunur."


Example: "Due to its coarse grains, arkose is not typically used for detailed sculpting."

Çeviri: "Kaba taneleri nedeniyle, arkoz genellikle detaylı heykeltraşlık için kullanılmaz."


Example: "The geologist identified the rock as arkose based on its high feldspar content."

Çeviri: "Jeolog, yüksek feldispat içeriği temelinde kayayı arkoz olarak tanımladı."


Example: "Arkose sandstones are indicative of the former presence of mountains and high erosion rates."

Çeviri: "Arkoz kumtaşları, daha önce dağların varlığını ve yüksek erozyon oranlarını gösterir."

Yorumlar