Armenian ne demek?

"Armenian" kelimesi Türkçeye "Ermeni" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Ermenistan kökenli veya Ermeni soyundan olan kişileri tanımlar. Ayrıca Ermenice dilini ifade etmek için de kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Armenian" genellikle etnik köken veya dil ile doğrudan ilişkilidir.İşte "Armenian" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She is studying the Armenian language to connect with her heritage."

Çeviri: "Kültürel mirasıyla bağ kurabilmek için Ermenice öğreniyor."


Example: "Armenian cuisine is known for its flavorful dishes and spices."

Çeviri: "Ermeni mutfağı, lezzetli yemekleri ve baharatlarıyla bilinir."


Example: "The Armenian community in the city organized a cultural festival."

Çeviri: "Şehirdeki Ermeni topluluğu bir kültür festivali düzenledi."


Example: "Armenian history is marked by both ancient achievements and modern challenges."

Çeviri: "Ermeni tarihi, hem antik başarılar hem de modern zorluklarla işaretlenmiştir."


Example: "There is a significant Armenian diaspora around the world, particularly in the United States, Russia, and France."

Çeviri: "Dünya genelinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'da önemli bir Ermeni diasporası bulunmaktadır."

Yorumlar