Armillary sphere ne demek?

"Armillary sphere" kelimesi Türkçeye "armilyer küre" olarak çevrilebilir.

Bu terim, gökyüzünün geometrik düzlemlerini ve gök cisimlerinin hareketlerini temsil etmek için kullanılan, birbiri etrafında dönebilen halkalar ve halkacıklardan oluşan antik bir astronomi aletini ifade eder. Bu alet, gözlemsel astronomide ve eğitimde kullanılmıştır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armillary sphere" doğrudan bu tarihi astronomi aletini tanımlamak için kullanılır.


İşte "armillary sphere" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The museum's exhibit includes an ancient armillary sphere used by astronomers during the Renaissance."
Çeviri: "Müzenin sergisi, Rönesans döneminde astronomlar tarafından kullanılan antik bir armilyer küreyi içerir."

Example: "He crafted a replica of an armillary sphere for his science project."
Çeviri: "Bilim projesi için bir armilyer küre replikası yaptı."

Example: "Armillary spheres were vital for teaching the basics of celestial mechanics in the past."
Çeviri: "Armillary küreler, geçmişte gök mekaniğinin temellerini öğretmede hayati öneme sahipti."

Example: "The armillary sphere is often used as a symbol of knowledge and astronomy."
Çeviri: "Armillary küre sıklıkla bilgi ve astronomi simgesi olarak kullanılır."

Example: "While modern technology has replaced them, armillary spheres continue to fascinate historians and astronomers alike."
Çeviri: "Modern teknoloji tarafından yerleri alınmış olsa da, armilyer küreler tarihçileri ve astronomları hala büyülemeye devam ediyor."

Yorumlar