Automorphic ne demek?

"Automorphic" kelimesi, "auto" (kendi) ve "morphic" (biçim, şekil) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi biçimine sahip" anlamına gelir.

Matematikte, "automorphic" terimi, belirli bir dönüşüm altında değişmeyen veya kendi kendine benzer şekilde davranan nesneleri ifade eder. Bu kavram, özellikle sayı teorisi ve grup teorisinde kullanılan bir özelliktir ve belirli dönüşüm grupları altında sabit kalan fonksiyonlar veya yapılarla ilgilidir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan matematiksel bir özelliği belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomorfik" olacaktır.İşte "automorphic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The concept of automorphic forms is significant in modern algebraic geometry.

Otomorfik formların kavramı, modern cebirsel geometride önemlidir.


Automorphic functions play a crucial role in the theory of modular forms.

Otomorfik fonksiyonlar, modüler formlar teorisinde kritik bir rol oynar.


He studied how automorphic properties can be applied to solve complex equations.

Karmaşık denklemleri çözmek için otomorfik özelliklerin nasıl uygulanabileceğini inceledi.


Automorphic representations provide insights into symmetries and group actions in mathematics.

Otomorfik temsiller, matematikteki simetriler ve grup hareketleri hakkında içgörüler sağlar.


Research on automorphic spectra has led to advancements in several areas of number theory.

Otomorfik spektralar üzerine yapılan araştırmalar, sayı teorisinin birkaç alanında ilerlemelere yol açmıştır.

Yorumlar