barrier to exit ne demek?

 """Barrier to exit"" ifadesi Türkçeye ""çıkış engeli"" olarak çevrilebilir. Bu terim genellikle ekonomi ve iş dünyasında kullanılır ve bir şirketin bir sektörden çıkmasını veya faaliyetlerini sonlandırmasını zorlaştıran durumları, faktörleri veya koşulları ifade eder. 


""Çıkış engeli"" genellikle yüksek sonlandırma maliyetleri (örneğin, sektörden çıkmak için ödenecek yüksek cezalar veya sözleşme feshi ücretleri), özelleşmiş varlıkların bulunması (örneğin, belirli bir sektör veya iş için özelleşmiş ekipman veya tesisler) veya düzenleyici gereklilikler (örneğin, çevre temizleme ve geri kazanım maliyetleri) şeklinde olabilir.


Örneğin, bir nükleer enerji şirketi için çıkış engeli, reaktörün güvenli bir şekilde çıkarılması ve temizlenmesinin maliyeti olacaktır ya da otomobil üreticisi için yüksek seviyede özelleşmiş makine ve ekipman yatırımları çıkış engeli olabilir. Bu tür engeller, şirketlerin belirli bir sektörden çıkmayı göz önünde bulundurmalarını veya çıkmayı planlamalarını zorlaştırır."

"Sure, let's work on creating sentences with the term ""barrier to exit"". This phrase is most commonly used in business or economics to discuss obstacles that prevent a company from leaving a market.

1. ""The huge initial investment acts as a significant barrier to exit.""
- (Büyük başlangıç yatırımı, çıkmayı önemli ölçüde zorlaştıran bir engel görevi görür.)

2. ""Issues like long-term lease agreements often serve as a barrier to exit for small businesses.""
- (Uzun vadeli kira anlaşmaları gibi sorunlar genellikle küçük işletmeler için bir çıkış engeli oluşturur.)

3. ""Despite low profits, the high devaluation costs of their specialised equipment created a barrier to exit for the company."" 
- (Düşük karlara rağmen, onların özelleştirilmiş teçhizatının yüksek değer kaybı maliyetleri, şirket için bir çıkış engeli oluşturdu.)

4. ""The substantial barrier to exit presented by restrictive contracts influenced the firm's decision to continue operating in the failing market.""
- (Kısıtlayıcı sözleşmelerin sunduğu ciddi çıkış engeli, firmanın başarısız olan piyasada faaliyetlerine devam etme kararını etkiledi.)

5. ""The only barrier to exit for manufacturers in this industry is the investment placed on the machinery.""
- (Bu sektördeki üreticilerin tek çıkış engeli, makineler üzerine yapılan yatırımdır.)"

Yorumlar