barrier to trade ne demek?

 """Barrier to trade"" terimi Türkçeye ""ticarete engel"" olarak çevrilebilir. Bu terim genellikle ekonomi ve uluslararası ticaret bağlamında kullanılır ve bir ülkenin ithalat veya ihracatını engellemek veya kısıtlamak için konulan her türlü kısıtı veya engeli ifade eder.


Daha detaylı bir açıklama yapmak gerekirse, ticarete engeller genellikle bir ülkenin diğer bir ülkenin mallarını veya hizmetlerini ithal etmesini veya ihraç etmesini kısıtlayan veya daha pahalı hale getiren politikalar veya düzenlemelerdir. Bu engeller arasında tarifeler, kotalar, ithalat veya ihracat vergileri, gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları yer alabilir. 


Bunlar genellikle bir ülkenin yerel endüstrilere veya pazarlara zarar vermekten kaçınmak, yerli iş gücünü korumak, veya siyasi ya da stratejik nedenlerle diğer ülkelerle ticareti sınırlamak için kullanılır. Ancak, bu tür engeller genellikle daha yüksek maliyetlere, daha az rekabete ve genellikle daha düşük ekonomik verimlilik ve büyümeye neden olur."

"1) English: ""The government has imposed significant tariffs as a barrier to trade.""
Turkish: ""Hükümet, önemli oranda gümrük vergisi uygulayarak ticarete engel oluşturmuştur.""

2) English: ""Quotas and embargos are among the most severe types of barrier to trade.""
Turkish: ""Kotalar ve ambargolar, ticarete engel olan en ciddi türlerdendir.""

3) English: ""The barrier to trade is often a result of protectionist policies.""
Turkish: ""Ticaret engelleri genellikle korumacı politikaların bir sonucudur.""

4) English: ""Foreign companies often encounter unexpected barrier to trade.""
Turkish: ""Yabancı şirketler genellikle beklenmedik ticaret engelleri ile karşılaşır.""

5) English: ""Reducing the barrier to trade can lead to economic growth.""
Turkish: ""Ticaret engellerinin azaltılması ekonomik büyümeye yol açabilir."""

Yorumlar