base pair ne demek?

 """Base pair"" kelimesi Türkçe'de ""baz çifti"" olarak çevrilebilir. Biyoloji ve genetik bilimlerinde kullanılan bu terim, DNA ve RNA moleküllerinin çift sarmal yapısını oluşturan azotlu bazların çiftlerini ifade eder. 


DNA'da adenin (A) her zaman timin (T) ile, guanin (G) her zaman sitozin (C) ile eşleşir. RNA'da ise adenin urasil (U) ile eşleşir. Bu baz çiftleri, genetik bilginin kimyasal formunu oluşturur ve genlerin yapısini belirlerler. 


Örneğin bir DNA heliksinde ""A - T, G - C"" şeklinde bir sıralama olduğunda bu, belirli bir genetik kodu veya bilgiyi temsil eder. Bu bilgi hücre işlevlerini düzenler, proteinlerin yapısını belirler ve organizmanın genel özelliklerini (saç rengi, göz rengi vb.) belirler. 


Bu yüzden, baz çifti (base pair) genetik ve biyolojik bilimlerde çok önemli bir kavramdır."

"""Base pair"" genellikle genetik ve mikrobiyoloji konularında kullanılan bir terimdir ve bir DNA veya RNA molekülünde birbirine bağlı iki nükleotid anlamına gelir. İşte ""base pair"" kelimesi ile kullanılmış İngilizce cümleler:

1. Base Pair - This molecule comprises of a sequence of base pairs.
(Bu molekül, bir sequence of base pairs'e sahiptir.)

2. Nucleotide Pair - The nucleotide pair, known as a base pair, plays a crucial role in the storage of genetic information.
(Base pair olarak bilinen nükleotid çifti, genetik bilginin depolanmasında önemli bir rol oynar.)

3. Paired Bases - The paired bases in a DNA molecule are known as a base pair.
(Bir DNA molekülündeki eşleşmiş bazlar base pair olarak bilinir.)

4. Complementary Pair - The complementary pair in DNA structure is referred to as a base pair.
(DNA yapısındaki bu tamamlayıcı çift, bir base pair olarak adlandırılır.)

5. DNA Pair - The DNA pair or base pair greatly influences the inheritance of traits.
(DNA çifti veya base pair, özelliklerin miras alınmasını büyük ölçüde etkiler.)"

Yorumlar