basophilic ne demek?

 """Basophilic"" İngilizce'den Türkçe'ye ""bazofilik"" olarak çevrilebilir. Bu terim, özellikle biyoloji ve tıp alanlarında kullanılır. 


Biyoloji ve tıpta, ""bazofilik"" terimi, Bazik boyalara karşı afinitesi olan veya bazik boyaları (örneğin, mavi renkte olan hematoxylin gibi) absorbe eden ve dolayısıyla mavi veya mor bir renkte görünen hücreler, dokular veya organeller için kullanılır. 


Ayrıca,""basophil"" terimi aynı zamanda bir tür beyaz kan hücresini ifade eder. Bu hücreler, alerjik reaksiyonlara ve astıma neden olabilen histamin ve diğer kimyasalları salgılarlar. Türkçede ""bazofil"" olarak adlandırılırlar.


Her iki durumda da, ""bazofilik"" terimini kullanarak, bir malzemenin veya hücrenin bazik boyaları ne ölçüde çektiğini anlatıyoruz. Bu, hücrelerin veya doku örneklerinin mikroskopta incelenmesinde, bazı hastalıkların veya durumların tanımlanmasında yardımcı olabilir. Bu özelliğin anlaşılması, hücrelerin ve dokuların işlevlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir."

"""Basophilic"" kelimesi genellikle tıp ve biyoloji alanında kullanılır ve genellikle bazik (alkali) boya ile renklendirilebilen hücreları veya hücre bileşenlerini tanımlar.

1) ""Basophilic"": Bazofilik

Örnek cümle: ""The structure of the cell became more apparent after highlighting the basophilic components."" (Hücrenin yapısı, bazofilik bileşenler vurgulandıktan sonra daha belirgin hale geldi.)

2) ""Basophilic Stain"": Bazofilik leke

Örnek cümle: ""The use of a basophilic stain helps to visualize certain cellular structures."" (Bazofilik bir lekenin kullanılması belirli hücre yapılarını görselleştirmeye yardımcı olur.)

3) ""Basophilic Reaction"": Bazofilik reaksiyon

Örnek cümle: ""The basophilic reaction of the tissue indicated the presence of nucleic acids."" (Dokunun bazofilik reaksiyonu, nükleik asitlerin varlığını gösterdi.)

4) ""Basophilic Properties"": Bazofilik özellikler

Örnek cümle: ""This element displays certain basophilic properties when exposed to specific staining techniques."" (Bu element, belirli boyama tekniklerine maruz kaldığında bazı bazofilik özellikler gösterir.)

5) ""Basophilic Cell"": Bazofilik hücre 

Örnek cümle: ""Basophilic cells of the endocrine system have a significant function in hormone regulation."" (Endokrin sistemdeki bazofilik hücrelerin hormon düzenlemesinde önemli bir işlevi vardır.)"

Yorumlar