bathymetry ne demek?

 """Bathymetry"" kelimesi Türkçe'de ""bathimetri"" veya ""derinlik ölçümü"" olarak çevrilebilir.


Bathimetri, özellikle okyanusların, denizlerin ve göllerin dip şekillerini, derinliklerini ve topoğrafyasını inceleyen bir bilim dalıdır. Genellikle gemi tabanlı sonar sistemleri, uydular ya da su altı araçları tarafından toplanan verileri kullanır. 


Örnek kullanımlar:


1) ""Bu derin batimetrik veriler okyanus tabanının topoğrafyasını ortaya çıkarır."" - ""This deep bathymetric data reveals the topography of the ocean floor.""


Bu örnekte, bathymetric data (batimetrik veriler), okyanus tabanının fiziksel özelliklerini ölçen ve kaydeden veri türüdür.


2) ""Okyanus biliminde batimetri önemli bir rol oynar."" - ""Bathymetry plays a significant role in ocean science.""


Bu örnekte, bathymetry (batimetri), okyanus bilimi içerisinde, deniz tabanı ve okyanus havzalarının fiziksel yapısını inceleyen bir disiplini temsil eder.


3) ""Batimetri, deniz tabanının haritasını çıkarmamızı sağlar."" - ""Bathymetry allows us to map the seafloor.""


Burada bathymetry'nin (batimetrik) kullanımı, deniz tabanının haritalandırılması sürecini ifade eder, bu genellikle derinlik verilerini koleksiyonlamayı ve analiz etmeyi içerir."

"""Bathymetry"" kelimesi, ""denizin ya da gölün derinliğini ölçme ve bu ölçümleri bir harita üstünde gösterme bilimi"" anlamına gelir. İngilizce'de direkt olarak ""bathymetry"" olarak geçer. Aşağıda ""bathymetry"" kelimesini içeren beş örnek cümle bulunmaktadır:

1. The field of bathymetry involves measuring the depth and charting the shape of underwater terrains. (""Bathymetry"" alanı, sualtı arazilerinin derinliğini ölçmeyi ve şeklini çizmeyi içerir.)
2. Using bathymetric data, marine scientists can study the topography of ocean floors. (Bathymetri verilerini kullanarak, deniz bilimciler okyanus tabanlarının topografisini inceleyebilir.)
3. The ship is equipped with sonar for bathymetry to map out the seafloor. (Gemi, deniz tabanını çizmek için bathymetry için sonar ile donatılmıştır.)
4. Bathymetry is crucial for navigation, laying underwater cables, drilling for oil & gas, and scientific research. (Bathymetry, navigasyon, su altı kablolarının döşenmesi, petrol ve gazın sondajı ve bilimsel araştırmalar için çok önemlidir.)
5. Modern technology, like multibeam echosounders, have revolutionized bathymetry, yielding much more precise results. (Multibeam echosounders gibi modern teknolojiler, çok daha hassas sonuçlar vererek bathymetry'yi devrimleştirmiştir.)"

Yorumlar