be carpeted with something phrase ne demek?

 """Be carpeted with something"" is a phrase in English and it can be translated into Turkish as ""Bir şeyle kaplı olmak"".


The phrase ""be carpeted with something"" is a metaphorical expression used to describe a surface that is fully covered with a particular substance or objects. It indicates an extensive and usually thick covering, much like how a carpet covers the floor.


For example, if we say ""the ground was carpeted with leaves"", it means that leaves completely covered the ground, just as a carpet would. Similarly, if we observe a meadow full of flowers and say ""the meadow is carpeted with flowers"", we mean the meadow is fully covered with flowers.


This phrase is often used to describe natural scenes, but it can be used in other contexts as well. For instance, if we say ""the room was carpeted with papers"", it means that papers were scattered everywhere in the room.


""Bir şeyle kaplı olmak"" ifadesi, bir yüzeyin belirli bir madde veya nesnelerle tamamen kaplı olduğunu tanımlamak için kullanılır. Genellikle kalın ve geniş bir kaplama olduğunu gösterir, tam olarak bir halının zemini kapladığı gibi.


Örneğin, eğer ""yer yapraklarla kaplıydı"" dersek, bu, yaprakların zemini tamamen kapladığını, bir halının yapacağı gibi, anlamına gelir. Benzer şekilde, çiçeklerle dolu bir çayırı inceliyorsak ve ""çayır çiçeklerle kaplı"" dersek, çayırın tamamen çiçeklerle kaplı olduğunu belirtiriz.


Bu ifade genellikle doğal sahneleri tanımlamak için kullanılır, ancak başka bağlamlarda da kullanılabilir. Örneğin, ""oda kağıtlarla kaplıydı"" dersek, odanın her yerine kağıtların dağılmış olduğunu ifade ederiz."

"""Be carpeted with something"" is an idiomatic expression in English. It means that an area is fully covered with something and often used to describe a natural phenomenon. Here are five sample sentences along with their Turkish translations:

1. ""In spring, the valley is carpeted with flowers"" - ""Baharda, vadi çiçeklerle kaplanır""
2. ""After the storm, the streets were carpeted with leaves"" - ""Fırtınadan sonra, sokaklar yapraklarla kaplandı""
3. ""The forest floor was carpeted with autumn leaves"" - ""Orman zemini sonbahar yapraklarıyla kaplıydı""
4. ""The room was carpeted with thick dust after years of neglect"" - ""Yıllarca ihmal edildikten sonra oda kalın toz tabakasıyla kaplandı""
5. ""The park was carpeted with picnic blankets for the concert"" - ""Konser için park, piknik battaniyeleriyle kaplandı"""

Yorumlar