be a drag on someone/something idiom ne demek?

 """be a drag on someone/something"" İngilizce olarak bir ifadedir ve genellikle bir kişi veya durum hakkında kullanılır. Bu ifade, belirli bir kişi veya durumun diğer kişilere veya durumlara zorluk, engel veya ağırlık yarattığı anlamına gelebilir.


Türkçeye genellikle ""birine/bir şeye sıkıntı/engel olmak"" biçiminde çevrilebilir. 


Örneğin: ""His lack of motivation was a drag on the whole project."" ifadesi Türkçe'de ""Onun motivasyon eksikliği tüm projeye bir engel oldu."" şeklinde çevrilebilir. 


Burada, ""his lack of motivation"" (onun motivasyon eksikliği) ifadesi, 'a drag on' denildikten sonra gelen 'the whole project'(tüm proje) üzerinde bir engel/ağırlık/sıkıntı yaratıyor. Sonuç olarak, ifade kişinin motivasyon eksikliğinin projenin genel ilerleyişine olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyor."

"""Be a drag on someone/something"" bir deyim olup, bir butuklülük olmak ve gelişmeyi yavaşlatmak anlamlarına gelir. 

1. His negative attitude is always a drag on team morale.
(Onun negatif tavırları her zaman takım moralini etkiler.)

2. Economic instability is often a drag on investment.
(Ekonomik istikrarsızlık genellikle yatırımı engeller.)

3. Her laziness is becoming a drag on our project's progress.
(Onun tembelliği artık projemizin ilerlemesini engelliyor.)

4. The shortage of raw materials is a drag on the manufacturing sector.
(Hammadde kıtlığı, imalat sektörünü olumsuz etkiliyor.)

5. The old-fashion policies of the government are a drag on technological development.
(Hükümetin eski moda politikaları teknolojik gelişmeyi yavaşlatıyor.)"

Yorumlar