be glued to something idiom ne demek?

 """Be glued to something"" İngilizce bir deyim olup Türkçe'ye ""bir şeye çivili olmak"" veya ""bir şeyden gözünü alamamak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim, bir kişinin bir şeye son derece odaklandığını veya dikkatinin tamamen o şeye yoğunlaştığını ifade eder. Genellikle bir ekrana, kitaba veya benzeri bir şeye bakarken veya bir sesi, hikayeyi vb. dinlerken kullanılır. 


Örneğin:


- He was glued to the TV all night. (Tüm gece televizyona çivilenmişti.)

- She's been glued to that book since she got it. (O kitabı aldığından beridir ondan gözünü alamıyor.)


Bu ifade genellikle bir kişinin çok ilgisini çeken bir aktiviteye olan yoğun odaklanmasını belirtmek için kullanılır. Ancak olumsuz bir anlamda, bir kişinin bir şeyi aşırı miktarda yaptığında veya bir şey karşısında aşırı derecede bağımlılık gösterdiğinde de kullanılabilir."

"""Be glued to something"" is an idiom in English, which means to give all your attention to something and ignore everything else around you. Here are some examples.

1. Be glued to the TV screen
- ""Every time there's a football match on, he's glued to the TV screen.""

2. Be glued to the book
- ""She was so fascinated by the storyline that she was glued to the book all weekend.""

3. Be glued to the computer
- ""Most students these days are glued to their computers because of online classes.""

4. Be glued to the phone
- ""Teenagers are usually glued to their phones, texting and scrolling through social media.""

5. Be glued to the window
- ""He was glued to the window, watching the snowfall outside.""

In each sentence, ""be glued to"" shows that the person is so engaged or absorbed in an activity or object (TV, book, computer, phone, or window) that they can't or don't want to focus on anything else."

Yorumlar