believed ne demek ?

 """Believed"" kelimesi İngilizce'de ""inanılan"" veya ""inanıldığı düşünülen"" anlamına gelir ve ""believe"" kelimesinin geçmiş zaman veya hikaye anlatımlarında kullanılan biçimidir. Türkçeye ""inanmak"" fiilinin geçmiş zaman hali olarak çevrilebilir.


Detaylı Kullanımlar:


1. ""Believed"" kelimesi genellikle bir inanca, düşünceye veya bakış açısına atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin: ""It is widely believed that exercise is beneficial for health."" (""Egzersizin sağlık için faydalı olduğuna genel olarak inanılır."")


2. ""Believed"" ""that"" ifadesiyle birlikte kullanılırken, birinin bir şeye veya duruma dair inancını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, ""He believed that he could win the race."" (""Yarışı kazanacağına inanıyordu."")


3. Birine inanma durumunu ifade ederken de ""believed"" kullanılır. Örneğin: ""I believed him when he said he was innocent."" (""Masum olduğunu söylediğinde ona inandım."")


4. ""Believed in"" ifadesi bir şeyin varlığına veya bir şeyin mümkün olabileceğine olan inancı ifade etmek için kullanılır. Örneğin: ""She believed in miracles."" (""Mucizelere inanıyordu."") Bu ifade genellikle bir fikir, ideoloji, dini inanç, kişi veya objenin varlığına dair inancı ifade eder. 


Not: Yüklem olarak kullanılan ""believed"" geçmiş zaman ifade ettiği için Türkçeye çevirilirken genellikle ""-di"" eklenerek çevrilir (inanıyordu, inanıldı vb.) veya geniş zaman olarak çevrilebilir (inanılır)."

"Tabii ki, ""believed"" - inanıldığı veya inandığım gibi kelimelerin farklı kullanımları ve anlamlarına bakalım. 

1. Believed (inanıldığı) - ""It is believed that he was innocent."" (Onun masum olduğuna inanılıyor.)
2. Believed (inandığı) - ""She believed in his honesty."" (O'nun dürüstlüğüne inandı.)
3. Believed (inandım) - ""I believed you were telling the truth."" (Doğruyu söylediğine inandım.)
4. Believed (inanmış) - ""They had believed in his plans."" (O'nun planlarına inanmışlardı.)
5. Believed (inanan) - ""He is a firm believer in justice."" (O, adaletin sıkı bir inananıdır.) Burada ""believer"" kelimesi ""believed"" kelimesinin bir türevidir ve ""inançlı"" anlamına gelir."

Yorumlar