benevolence ne demek ?

 """Benevolence"" kelimesi Türkçeye ""iyilikseverlik"" ya da ""hayırseverlik"" olarak çevrilebilir. ""Benevolence"" kelimesi Latince kökenlidir ve ""bene"" (iyi) ve ""volence"" (istemek) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş bir kelimedir.


Benevolence, genellikle bir kişinin başkalarına karşı gösterdiği cömertlik, hoşgörü ve anlayışı tarif eder. Genellikle, kişinin başkalarını düşünerek hareket etme ve onlara yardım etme isteği ile kendini gösterir.


Örnek cümleler:


- ""He showed great benevolence by donating half of his fortune to charity."" 

Çevirisi: ""Fortununun yarısını hayır kurumuna bağışlayarak büyük bir iyilikseverlik gösterdi.""


- ""Her benevolence towards the poor is admirable.""

Çevirisi: ""Fakirlere karşı gösterdiği iyilikseverlik takdire şayandır.""


Kelime aynı zamanda birçok toplumdaki sosyal, politik veya dini uygulamaların bir parçasını oluşturur. Aşırı derecede cömert ve iyiliksever bir davranış biçimi anlamına da gelebilir. Benevolence, genellikle etrafındaki insanlara karşı sevecenlik, yardımseverlik ve nezaket özelliklerini taşıyan bir kişiye atfedilen bir durumdur."

"Tabii ki, ""benevolence"" kelimesi size genellikle ""iyilik"" veya ""yardımseverlik"" anlamına gelir. İşte ""benevolence"" kelimesini İngilizce'de kullanmanın bazı örnekleri:

1. Her benevolence towards her employees earned her their respect. 
(Çalışanlarına karşı gösterdiği iyilik, ondan saygı kazandı.)

2. He shows his benevolence by volunteering in the local community.
(Yerel toplulukta gönüllü olarak çalışarak yardımseverliğini gösterir.)

3. The benevolence of the community helped the family recover from the disaster.
(Topluluğun iyiliği, ailenin felaketten iyileşmesine yardımcı oldu.)

4. The charity relies on the benevolence of its donors.
(Hayır kurumu, bağışçılarının yardımseverliğine bağlıdır.)

5. His act of benevolence touched everyone's heart.
(Yardımsever davranışı herkesin kalbini etkiledi.)"

Yorumlar