Benighted ne demek?

 """Benighted"" kelimesi Türkçeye genellikle ""geri kalmış"" veya ""bilgi yoksunu"" olarak çevrilir. Ancak bu kelimenin anlamı ve kullanımı kontekste bağlı olarak değişebilir. 


1. Eski İngilizce'de ""benighted"" kelimesi genellikle ""geceleyin başıboş bırakılmış"" veya ""gecenin karanlığına dönmüş"" anlamına gelirdi. Bu kullanım çok yaygın olmasa da, edebi metinlerde veya kasıtlı eski dönem atmosferi oluşturmak amacıyla bazı yazılarda bu anlamda kullanılabilir. 


2. Günümüz İngilizcesinde ise, bu kelime daha çok ""geri kalmış"" veya ""bilgi yoksunu"" anlamında kullanılır ve bir kişi veya topluluğun modern dünyanın bilgisi, bilinci veya hassasiyetlerinden mahrum olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, ""A benighted attitude towards foreign cultures"" (Yabancı kültürlere karşı bilgisiz bir tutum) cümlesinde, ""benighted"" kelimesi bir kişinin yabancı kültürler konusunda bilgi eksikliği veya ön yargıları olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmıştır.


3. ""Benighted"" kelimesi bazen de ahlaki veya etik değerler konusunda bilgisi veya farkındalığı olmayan bir kişiyi veya grupları tanımlamak için kullanılır. Bu durumda, ""ahlaki olarak cahil"" veya ""ahlaki olarak bilgisiz"" anlamına gelir. Bu anlamda ""benighted"" kelimesi genellikle olumsuz bir özellik veya eleştiri ifade eder.


Her üç kullanımı da görmek için örnek cümleler aşağıda verilmiştir:


1. ""The travelers found themselves benighted in the woods."" (""Gezginler kendilerini ormanda geceleyin başıboş bırakılmış buldular."")

2. ""Many see that village as a benighted relics of the past."" (""Birçok kişi, o köyü geçmişin bilgisiz kalıntıları olarak görüyor."")

3. ""His benighted views on equality were widely criticized."" (""Eşitlik konusundaki bilgisiz görüşleri geniş çapta eleştirildi."")"

"""Benighted"" kelimesi esasen geçmişte ""bilgi veya ahlaki aydınlanmanın olmadığı bir durumu"" betimlemek için kullanılır. Günümüzde genellikle ""cahil"" veya ""bilgisiz"" anlamında kullanılır. Aşağıda ""benighted"" kelimesinin çevirisini ve kullanıldığı örnek cümleleri bulabilirsiniz:

1. Benighted - Bilgisiz, cahil
Örnek: ""They considered him a benighted fool."" (Onu bilgisiz bir aptal olarak gördüler.)

2. Benighted - Aydınlanma eksikliği yaşamak
Örnek: ""Don't stay benighted, seek knowledge."" (Bilgisiz kalma, bilgi ara.)

3. Benighted - Karanlıkta kalmak
Örnek: ""We ended up benighted in the mountains after losing our way."" (Yolumuzu kaybettiğimiz için dağlarda kararan kaldık.)

4. Benighted - Geri kalmış
Örnek: ""In the eyes of urban elite, rural areas were seen as benighted and backward."" (Şehirli elitlerin gözünde, kırsal bölgeler geri kalmış ve bilgisiz olarak görülüyordu.)

5. Benighted - Medeniyetten uzak
Örnek: ""The benighted societies are usually resistant to change."" (Medeniyetten uzak toplumlar genellikle değişime dirençlidir.)"

Yorumlar