benthopelagic ne demek ?

 """Benthopelagic"" kelimesi İngilizcede genellikle deniz bilimi ve oşinografide kullanılır ve hem taban (bentos diyebileceğimiz), hem de açık su (pelajik) ortamlarında yaşayabilen canlıları tanımlar. 


""Benthopelagic"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""bentopelajik""tir. Türkçede belki bu kadar yaygın kullanılan bir kelime değildir, fakat deniz bilimleri ve biyolojiyle ilgilenen kişiler tarafından bilinir ve kullanılır. 


""Bentopelajik"" canlılar genellikle deniz veya göl tabanına yakın dururlar, ancak zaman zaman daha yüzeye yakın, serbest yüzme bölgesine (pelajik bölge) de geçebilirler. Bu canlılar genellikle balıklar, kabuklular ve bazı deniz omurgasızlarıdır. 


Örneğin, bir balığın davranışını anlatmak için ""Bu tür bentopelajiktir, yani hem sığ hem de derin sularda yaşayabilir ve yüzey ile deniz tabanı arasında hareket edebilirler."" şeklinde kullanılabilir."

"""Benthopelagic"" İngilizce'de, suyun derinliklerinde ama dip ile temas halinde olmayan hayvan türlerini tanımlamak için kullanılır. Yani benthopelagic terimi, karadaki hayatın aksine su altı yaşamının belirli bir bölümünü ifade eder. İşte ""benthopelagic"" kelimesinin kullanıldığı örnek cümleler:

1. Many benthopelagic species are bioluminescent, which means they produce their own light in the ocean’s dark depths. (Birçok benthopelagik tür biyoluminesan olup kendi ışıklarını üretirler, bu, okyanusun karanlık derinliklerinde ışıkları olduğu anlamına gelir.)

2. Benthopelagic fish live in the deep sea and often have special adaptations to survive in such extreme conditions. (Benthopelagik balıklar derin denizde yaşarlar ve genellikle bu tür aşırı koşullarda hayatta kalmak için özel adaptasyonlara sahiptirler.)

3. The research ship collected a remarkable amount of data on the life behavior of benthopelagic creatures. (Araştırma gemisi, benthopelagik canlıların yaşam davranışları üzerine dikkate değer miktarda veri topladı.)

4. Many benthopelagic animals migrate towards the surface in the night to feed and return to the sea bottom during the day. (Birçok benthopelagik hayvan gece yüzeye göç ederek beslendikleri ve gündüz deniz tabanına döndükleri görülür.)

5. Most benthopelagic organisms are too small to see unaided, but they play a crucial role in maintaining the health of our oceans. (Çoğu benthopelagik organizma yardımsız görülmesi zordur, ancak okyanuslarımızın sağlığını sürdürmede hayati bir rol oynarlar.)"

Yorumlar