black box model ne demek

 """Black box model""ın Türkçe çevirisi ""kara kutu modeli""dir. 


Kara kutu modeli, bir sistemdeki belli bir girdinin sistem üzerinde nasıl sonuçlar oluşturduğunu inceleyen bir araştırma yöntemidir. Bu modelde, sistemin iç süreçleri göz ardı edilir ve sadece girdiler (inputs) ile çıktılar (outputs) arasındaki ilişki üzerinde durulur.


Bu model, genellikle bir sistemin iç mekanizması hakkında az bilgiye sahip olduğumuz durumlarda ya da iç süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle basitleştirme ihtiyacı duyduğumuzda kullanılır. Fizik, finans, bilgisayar bilimleri, psikoloji ve diğer birçok alan bu tür bir modellemeyi kullanıklılardır. 


Örneğin, bir şirketin reklam harcamaları (girdi) ve satış rakamları (çıktı) arasındaki ilişkiyi belirlemek istiyor olabiliriz. İç süreçler, yani müşterilerin nasıl ve neden ürün satın aldıkları gibi konular bu modelde göz önünde bulundurulmaz. Bunun yerine, yalnızca farklı miktarlarda reklam harcamasının satışları nasıl etkilediği üzerinde durulur. Bu örnekte, kara kutu modeli şirketin pazarlama stratejisini optimize etmeye yardımcı olabilir."

"1) ""We use a black box model to understand the relationship between inputs and outputs."" 
Kullanım alanları ve çıktılar arasındaki ilişkiyi anlamak için bir black box modeli kullanıyoruz.

2) ""The black box model is helpful in certain scientific research.""
Black box modeli, belirli bilimsel araştırmalarda yardımcı olmaktadır.

3) ""Even though the black box model doesn't show the internal mechanisms, it provides a general understanding of the system.""
Black box modeli, iç mekanizmaları göstermese de sistemin genel anlamda anlaşılmasını sağlar.

4) ""Some psychologists use a black box model to study human behavior.""
Bazı psikologlar, insan davranışını incelemek için bir black box modeli kullanır.

5) ""In the black box model, what's important is the output, not how the box creates it.""
Black box modelinde önemli olan şey, kutunun bunu nasıl oluşturduğu değil, çıktıdır."

Yorumlar